XIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 25 października 2019 r. na godz. 9:00 XIV Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 – Ratusz. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 
 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie XIV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 rok – NR DRUKU 0520/101/2019(5-R).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Nowa Sól – Miasto w  celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego mieście w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Przyszłości, Matejki, Sienkiewicza, Grota Roweckiego, Waryńskiego i Zjednoczenia na potrzeby związane z budową tunelu w Nowej Soli” – NR DRUKU 0520/102/2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033- NR DRUKU 0520/103/2019(6-W).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII//154/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie połączenia szkół i placówek w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli – NR DRUKU 0520/104/2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Nowej Soli – NR DRUKU 0520/105/2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Nowej Soli – NR DRUKU 0520/106/2019.
 10. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 oraz o wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych.
 12. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018 złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosolskiego.
 13. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018 złożonych Staroście Nowosolskiemu.
 14. Informacja o wyniku finansowym oraz funkcjonowaniu Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów – NR DRUKU 0520/107/2019.
 16. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski