XII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 30 sierpnia 2019 r. na godz. 9:00 XII Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego,  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 – Ratusz.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/
Jarosław Suski
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie XII Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 – nr druku 0520/83/2019
  5. Przyjęcie „Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.”
  6. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku.
  7. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/
Jarosław Suski