Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego

Jaki był rok 2019 dla Powiatu Nowosolskiego? W jakim stopniu udało się zrealizować przyjęte programy oraz strategie? Jak w ubiegłym roku wyglądała sytuacja finansowa Powiatu? Odpowiedzi na te pytania były dla Rady Powiatu Nowosolskiego podstawą do oceny pracy Zarządu w 2019 roku.

Na ostatniej przed wakacyjną przerwą sesji Rada Powiatu Nowosolskiego pochyliła się nad Raportem o stanie Powiatu za 2019 rok oraz sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu. Wnikliwa analiza tych dokumentów oraz debata były podstawą do udzielenia Zarządowi Powiatu Nowosolskiego wotum zaufania oraz absolutorium za ubiegły rok.

Głosowanie nad najważniejszymi dla Powiatu Nowosolskiego uchwałami w roku rada rozpoczęła w pełnym 21-osobowym składzie.

Stanęli na wysokości zadania

„Raport o stanie Powiatu Nowosolskiego za 2019” rok to liczący blisko 70 stron dokument wraz z załącznikami, który podsumowuje pracę Zarządu, Rady Powiatu, Starostwa Nowosolskiego oraz wszystkich jednostek organizacyjnych. To szczegółowe sprawozdanie pokazuje, czy i w jakim stopniu udało się zrealizować założone cele.

Informacje zawarte w „Raporcie…” przedstawiła radnym i gościom Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska. Jednocześnie rekomendując Radzie udzielenie wotum zaufania dla Zarządu.

– W roku 2019 Powiat Nowosolski dobrze wypełniał nałożone na niego zadania. Obowiązkiem Zarządu  w roku 2019 było stawianie czoła różnorodnym wyzwaniom w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i szukanie sposobów rozwiązywania pojawiających się problemów – mówiła podczas sesji Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska. – Jako Zarząd jesteśmy świadomi, że na dobry bilans zamknięcia w roku 2019 składa się również dobra współpraca z Radą Powiatu, rzetelna praca pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek mu podległych, a także wysiłek kolejnych Rad i Zarządów na przestrzeni lat minionych – za co jesteśmy ogromnie wdzięczni – podkreślała.

W głosowaniu Radni przyznali Zarządowi wotum zaufania 12 głosami, 8 radnych było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Głosowanie poprzedziła debata z udziałem radnych.

Finansowe podsumowanie roku

Rada powiatu głosowała również nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za rok 2019. Dane zawarte w dokumentach przedstawiła Skarbnik Powiatu Nowosolskiego Ewa Matyla.

– W 2019 roku Powiat osiągnął dochody budżetowe w wysokości 111 484 662 zł tj. 100,03 proc. planu rocznego. Wydatki wynosiły 114 133 520 zł, co stanowi 95,88 proc. planu. Rok 2019 zamknięto deficytem wysokości 2 648 897 zł przy planowanym deficycie 7 579 292 zł – mówiła Skarbnik Ewa Matyla.

Skarbnik Powiatu podkreślała podczas sesji, że na kształtowanie się budżetu powiatu w ciągu roku miały wpływ uchwały budżetowe podjęte przez Radę Powiatu oraz Zarząd.

Głosowanie i gratulacje

Za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok zagłosowało 12 radnych, 8 wstrzymało się od głosu.

Na podstawie przedstawionych sprawozdań Rada głosowała również nad absolutorium za wykonanie uchwalonego przez Radę planu finansowego. Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium 12 głosami  (6 radnych było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu).

Radni oraz zaproszony na sesję Senator Wadim Tyszkiewicz gratulowali Zarządowi Powiatu Nowosolskiego absolutorium oraz udzielonego wotum zaufania. Słowa uznania kierowano również do Skarbnik Ewy Matyli.