Włodarze gmin rozmawiali o rynku pracy i modernizacji dróg w powiecie

W poniedziałek, 16 marca br., z inicjatywy starosty Waldemara Wrześniaka, w Powiatowym Urzędzie Pracy odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyły władze miasta, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu, kierownictwo PUP oraz Powiatowego Zarządu Dróg. Tematem rozmów był rynek pracy oraz plany związane z budową i modernizacją dróg w ramach wieloletniego planu przebudowy dróg powiatowych.Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia przez Elżbietę Ściopko – Moszkowicz, dyrektora PUP i Katarzynę Podgórską, kierownika działu ds. promocji i zatrudnienia diagnozy rynku pracy w powiecie nowosolskim oraz planowanych na rok bieżący działań w zakresie dalszej aktywizacji bezrobotnych na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem problemu osób długotrwale bezrobotnych, zasadach finansowania robót publicznych w gminach.Drugim wiodącym tematem był plan budowy i modernizacji dróg powiatowych na terenie powiatu nowosolskiego. Wicestarosta Robert Paluch, przedstawił włodarzom miast i gmin wstępny projekt wieloletniego planu przebudowy dróg powiatowych. Wśród zadań, od których zdaniem Zarządu należy rozpocząć proces, znalazły się m.in.: remonty i przebudowy dróg na odcinkach: Nowa Sól – Studzieniec i Lubięcin – Stelmet, Jesiona w gm. Kolsko, Miłaków w gm. Nowe Miasteczko, remonty ulic w Bytomiu Odrzańskim, Kożuchowie (ul. Garbarska) i Nowej Soli (ul. Okrężna). Oprócz parytetów na najbliższe pięć lat, przedstawiono również możliwości finansowe powiatu w zakresie budowy i modernizacji dróg. Ważną dla przedsięwzięcia była deklaracja starosty W. Wrześniaka o zamiarze przeznaczania co roku z budżetu powiatu 2 milionów złotych na wkład własny do zadań drogowych, co w połączeniu ze środkami zewnętrznymi pozwoli na realizację większej ilości inwestycji w najbliższych latach.Przy okazji spotkania rozmawiano również o problemach powiatowej edukacji, szczególnie tej zawodowej oraz o organizacji transportu publicznego, łączącego poszczególne gminy z Nową Solą.