Włącznik Innowacji Społecznych – zgłoś projekt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje ogólnopolski projekt „Włącznik Innowacji Społecznych”. Polega on na poszukiwaniu, wypracowywaniu, testowaniu, ewaluowaniu i upowszechnianiu innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tzw. Inkubator.

Nabór innowacyjnych pomysłówROPS w Poznaniu poszukuje osób, organizacji, instytucji i firm, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Innowatorom zostanie zapewnione wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe.

Termin zgłoszenia do 24 lutego 2022 r.
http://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/

Formularz Karty Innowacji należy dostarczyć w wersji elektronicznej do 24 lutego 2022 r. do godziny 23:59 na adres innowacje@rops.poznan.pl

Co oceniamy - pomysł na 5Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora i przejdą do kolejnego etapu naboru. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru włączenia społecznego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań.

Średnia wysokość grantu to 32 tys. zł. 

Kto może wziąć udział w naborze?

Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna,  którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.