Ważny obowiązek NGO – zgłoś beneficjentów rzeczywistych!

Komitet ds. Pożytku Publicznego przypomina organizacjom pozarządowym o obowiązkach zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych powinien zostać dopełniony w terminie do 31 stycznia 2022 r.

Ważny obowiązek NGO - zgłoś beneficjentów rzeczywistych! grafikaZgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2028 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz  finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132, z późn. zm.), organizacje pozarządowe mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Dla większości organizacji pozarządowych termin na dokonanie wpisu upływa 31 stycznia br.

Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji podmiotu, a dokonując zgłoszenia podaje: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, funkcję uprawniającą do dokonania zgłoszenia.

Organem właściwym w sprawach Rejestru jest minister właściwy do spraw finansów publicznych (Minister Finansów), a zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/.

Więcej informacji