Ważny komunikat dla osób niepełnosprawnych

W odpowiedzi na liczne pytania, które trafiają do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli w związku z aktualną sytuacją dotyczącą zagrożenia wywołanego koronawirusem COVID-19, a orzeczeniami o niepełnosprawności, wyjaśniamy najważniejsze zmiany w przepisach dotyczące osób niepełnosprawnych.

  1. Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła pomiędzy dniem: 9 grudnia 2019 r., a dniem 8 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Warunkiem jest, aby w tym terminie (tj. w okresie pomiędzy 9 grudnia 2019 r., a 8 marca 2020 r.) do Powiatowego Zespołu wpłynął wniosek o ponowne wydanie orzeczenia.
  2. Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa po dniu 8 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia.
  3. Przedłużenie z mocy prawa w/w orzeczeń oznacza, że wszelkie ulgi i uprawnienia wynikające ze wspomnianych decyzji również ulegają przedłużeniu. Dotyczy to np. prawa do posługiwania się kartą parkingową czy legitymacją osoby niepełnosprawnej wydaną na podstawie w/w orzeczenia.
  4. W okresie od 8 marca 2020 r., do upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli skład orzekający powiatowego zespołu, uzna dokumentację medyczną dołączoną do wniosku o wydanie orzeczenia za wystarczającą, to orzeczenie zostanie wydane bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej. O terminie takiego posiedzenia będą Państwo zawiadamiani telefonicznie lub listownie. Wydane decyzje będą wysyłane na adres wskazany we wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia wydania orzeczenia.

 

Podstawy prawne:

  1. 15h w zw. z art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych inny ch ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568),
  2. 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rodziny, Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz.534).