Ważny komunikat dla osób niepełnosprawnych

W odpowiedzi na liczne pytania, które trafiają do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli w związku z aktualną sytuacją dotyczącą zagrożenia wywołanego koronawirusem COVID-19, a orzeczeniami o niepełnosprawności, wyjaśniamy najważniejsze zmiany w przepisach dotyczące osób niepełnosprawnych.

  1. Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła pomiędzy dniem: 9 grudnia 2019 r., a dniem 8 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Warunkiem jest, aby w tym terminie (tj. w okresie pomiędzy 9 grudnia 2019 r., a 8 marca 2020 r.) do Powiatowego Zespołu wpłynął wniosek o ponowne wydanie orzeczenia.
  2. Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa po dniu 8 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia.
  3. Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, których ważność upływa w terminie wskazanym w punkcie 1 i 2 zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.
  4. W okresie od 8 marca 2020 r., do upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli skład orzekający powiatowego zespołu, uzna dokumentację medyczną dołączoną do wniosku o wydanie orzeczenia za wystarczającą, to orzeczenie zostanie wydane bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej. O terminie takiego posiedzenia będą Państwo zawiadamiani telefonicznie lub listownie. Wydane decyzje będą wysyłane na adres wskazany we wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia wydania orzeczenia.

 

Podstawy prawne:

  1. 15h w zw. z art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych inny ch ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568),
  2. 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rodziny, Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz.534).