Ważny komunikat dla osób niepełnosprawnych

Komunikat w sprawie przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych.

Informujemy, że w dniu 6 sierpnia 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy regulujące przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023, poz. 852) orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15 h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia
w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie, którego okres ważności: 1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r., 2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r., 3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do 30 września 2024 r.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe wydane dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022 r. poz. 988, z póź.zm), zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Karty parkingowe wydane dla uprawnionych placówek, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.