W nowym roku rejestracja pojazdów na nowych zasadach

Przypominamy, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie obowiązku zgłoszenia nabycia, zbycia oraz rejestracji pojazdów. Zniesiony zostanie obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu i zastąpi go obowiązek przerejestrowania pojazdu.

Wydział komunikacjiZgodnie z nowo dodanym art. 73aa ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1047 z późn. zm.) – właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia :

  1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
  3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drodze spadku, termin 30 dni biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

W przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

Powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy właścicielem nowego pojazdu (pojazd fabrycznie nowy, nigdy nie zarejestrowany) jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów.

Powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy przed upływem wyżej określonych terminów, właścicielowi pojazdu nabytego i zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wydane przez uprawnioną stację demontażu pojazdów :

– zaświadczenie o demontażu pojazdu,

– zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu.

Wydział komunikacji - wejście do budynkuPrzepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy właściciel pojazdu nabytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokona zbycia tego pojazdu przed upływem wyżej wymienionych terminów.

Nadal będzie istniał obowiązek zgłoszenia przez właściciela zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie nie przekraczającym 30 dni.

Zawiadomienie o zbyciu należy zgłosić u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę w przypadku firmy) lub czasowego zamieszkania.

Jeżeli właścicielem pojazdu jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – zawiadomienie o zbyciu zgłasza się u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

W przypadku współwłasności pojazdu, dla skuteczności zawiadomienia o zbyciu pojazdu, wystarczającym jest zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli  pojazdu.

kary administracyjne     

Jednocześnie, od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się również przepisy dotyczące kar administracyjnych wynikających  z art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym :

  1. Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie, o którym mowa w art. 73aa ust. 1 (termin 30 dni), nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.
  2. Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie, o którym mowa w art. 73aa ust. 3 (termin 90 dni – dotyczy przedsiębiorców prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami), nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.
  3. Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu pomimo wezwania nie uzupełnia braków złożonego wniosku w wyznaczonym terminie, podlega karze pieniężnej, o której mowa odpowiednio w ust. 1 albo 2.
  4. Kary pieniężnej, o której mowa w ust. 3, nie nakłada się, jeżeli termin na uzupełnienie braków złożonego wniosku o rejestrację pojazdu upływa odpowiednio przed upływem terminu, o którym mowa w art. 73aa ust. 1 albo 3.

Przepisy przewidują również podwyższenie kar w określonych przypadkach.

I tak w przypadku nabycia pojazdu i nie złożenia wniosku o rejestrację w terminie 180 dni od dnia nabycia, kwota wzrasta z 500 zł do 1000 zł., w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, kwota wzrasta z 1000 zł do 2000 zł.

Ustawodawca utrzymał również kary administracyjne nakładane za brak zgłoszenia zbycia pojazdu. Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wbrew przepisom nie zawiadamia starosty o zbyciu pojazdu w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Kary pieniężne współwłaściciele pojazdu ponoszą solidarnie.