W maju rusza kwalifikacja wojskowa dla powiatu nowosolskiego

Od 4 do 31 maja 2022 roku na terenie powiatu nowosolskiego trwać będzie kwalifikacja wojskowa. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji będzie jak w poprzednich latach internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (dawne „Nitki”) w Nowej Soli, ul. Wrocławska 33.

NA CZYM POLEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA?

 1. Podczas kwalifikacji wojskowej ustala się aktualną zdolność do służby wojskowej.
 2. W tym celu, w każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej, wydając stosowne orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej.
 3. Ponadto, każdej osobie zgłaszającej się do kwalifikacji wojskowej zakładana jest ewidencja wojskowa oraz wydawany wojskowy dokument osobisty, czyli książeczka wojskowa z wpisem m.in. o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

mężczyźni urodzeni w 2003 roku,

mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

osoby urodzone w latach 2001-2002, które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

kobiety urodzone w latach 1998-2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;

– osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenie lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

TERMINARZ  posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nowej Soli:

 • gmina KOLSKO – 4 maja 2022 r.
 • miasto i gmina NOWE MIASTECZKO – 5 maja 2022
 • miasto i gmina KOŻUCHÓW –   od 6 do 11 maja 2022 r.
 • miasto NOWA SÓL – od 12 do 20 maja 2022 r.
 • gmina NOWA SÓL – 23 i 24 maja 2022 r.
 • gmina SIEDLISKO – 25 maja 2022 r.
 • miasto i gmina OTYŃ  –  26 i 27 maja 2022 r.
 • miasto i gmina BYTOM ODRZAŃSKI – 30 maja 2022 r.
 • KOBIETY 31 maja 2022 r.

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe, także wtedy jeśli osoby jej podlegające nie otrzymały pisemnego wezwania, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

UWAGA W razie nie zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny  wójt lub burmistrz (prezydent miasta) – z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej albo wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.