VIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz
w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 16 maja 2019 r. na godz. 16:00 VIII Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego,
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 – Ratusz.  
Porządek obrad:
  1. Otwarcie VIII Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja z wykonania budżetu i realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli w rok 2018.
  4. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie za rok 2018.
  5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 ”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/88/2000 z dnia 29 marca 2000 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosolskiego do Stowarzyszenia „Euroregionu Sprewa–Nysa–Bóbr” – nr druku 0520/56/2019.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli i zwołania jej pierwszego posiedzenia – nr druku 0520/57/2019.
  8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski