IX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 31 maja 2019 r. na godz. 8:00 IX Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 – Ratusz.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie IX Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
  2. Przedstawienie porządku obrad. 
  3. Przyjęcie protokołów z VII i VIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
  4. Przedstawienie Raportu o stanie powiatu za rok 2018 i debata.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego – nr druku 0520/58/2019.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za 2018 rok – nr druku 0520/59/2019.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2018 rok – nr druku 0520/60/2019.
  8. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  10. Sprawy różne.
  11. Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Suski