V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 22 lutego 2019 r. na godz. 9.00 V sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 – Ratusz.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie V sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – numer druku – 0520/25/2019/R.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – numer druku – 0520/26/2019/R.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 r. – numer druku – 0520/27/2019/R.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033 – numer druku – 0520/28/2019/R.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2019 – numer druku – 0520/29/2019/R.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego za 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego – numer druku – 0520/30/2019/R.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 12. Informacja o stanie przygotowań szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosolskiego w związku z podwójnym naborem.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie – numer druku – 0520/31/2019/R.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli – numer druku – 0520/32/2019/R.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie – numer druku – 0520/33/2019/R.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli – numer druku – 0520/34/2019/R.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli – numer druku – 0520/35/2019/R.
 18. Przedstawienie planu remontów i modernizacji dróg powiatowych w 2019 roku wraz z informacją o zadaniach zrealizowanych w 2018 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego realizacji przebudowy dróg wojewódzkich polegającej na budowie ścieżki rowerowej – numer druku – 0520/36/2019/R.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg na terenie gminy Otyń – numer druku – 0520/37/2019/R.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg na terenie gminy Nowe Miasteczko – numer druku – 0520/38/2019/R.
 22. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2019.
 23. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na rok 2019.
 24. Informacja o realizacji planu pracy Rady Powiatu Nowosolskiego w roku 2018.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli – numer druku – 0520/39/2019/R.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli wchodzących w skład Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli – numer druku – 0520/40/2019/R.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Nowosolskiego do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli – numer druku – 0520/41/2019/R.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli – numer druku – 0520/42/2019/R.
 29. Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 30. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 31. Sprawy różne.
 32. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/Jarosław Suski