Symbol przyczyny choroby psychicznej (02-P) w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

Komunikat Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych dotyczących umieszczania symbolu przyczyny choroby psychicznej (symbolu 02-P) w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Wejście w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19.06.2018r. sygn. akt SK/19/17 (Dz. U. z 2018r., poz. 1241), który orzekł iż § 13 ust. 2 pkt. 9 w związku z § 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015r. poz.1110 oraz z 2017r. poz. 1541) jest niezgodny z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej spowodowano, że z dniem 27 czerwca 2018r. zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności utraciły podstawę prawną do zamieszczania symbolu przyczyny niepełnosprawności „02-P-choroby psychiczne” w wydawanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności i zostały zobowiązane do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności bez zamieszczania symbolu przyczyny niepełnosprawności „02-P-choroby psychiczne”.

Wobec wyeliminowania podstawy prawnej do zamieszczania na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P, podjęte zostały prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia ustawowej podstawy prawnej do umieszczania tego symbolu w orzeczeniach.

Z dniem 23 października 2018 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 13.09.2018r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1925), które wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego i wprowadzają na poziomie ustawowym podstawę prawną do zamieszczania symbolu 02-P w orzeczeniach.

W związku z tym, od dnia 23 października 2018r., symbol przyczyny niepełnosprawności „02-P – choroby psychiczne” może być ponownie zamieszczany w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności bez względu na to, w której instancji będzie po 23.10.2018 r. wydane to orzeczenie.

Jednocześnie na podstawie art. 5 ust. 1 nowelizacji umożliwiono wsteczne korygowanie stanów zatrudnienia osób o szczególnych schorzeniach w sytuacji, kiedy pracownik przedstawił pracodawcy orzeczenie, które zostało wydane w okresie od 27.06.2018r. do dnia wejścia w życie nowelizacji, a nie uwzględniało symbolu 02-P. Warunkiem dokonania korekty jest dostarczenie pracodawcy wydanego przez zespół, który wydał orzeczenie w ostatniej instancji zaświadczenia potwierdzającego, że podstawę prawną zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, określonego w orzeczeniu, stanowiła choroba psychiczna. Zaświadczenie to wystawia się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Ustawa określa także zasady ubiegania się o wydanie zaświadczenia.

Osoba zainteresowana składa zatem wniosek do Zespołu, który wydał orzeczenie po jego uprawomocnieniu. Zespół w terminie 30 dni od daty jego złożenia wydaje stosowne zaświadczenie, w którym stwierdza, że choroba psychiczna stanowiła podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności.

Zaświadczenie jest podpisywanie przez przewodniczącego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, po uprzednim wyznaczeniu do rozpatrzenia wniosku lekarza – członka zespołu, który jednoosobowo rozpatruje złożony wniosek, dokonując weryfikacji akt orzeczniczych sprawy, której dotyczy wniosek.

Zaświadczenie wydaje się tylko i wyłącznie dla celów udokumentowania przez pracodawcę stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zaświadczenie potwierdzające chorobę psychiczną na orzeczeniu