Święto Niepodległości w ZSP nr 5

Narodowe Święto Niepodległości, to polskie święto, obchodzone co roku w dniu 11 listopada celem upamiętnienia kolejnej rocznicy odzyskania przez Naród Polski wolności. Podążając śladem historii przypomnieć należy, że Święto Niepodległości w Polsce zostało ustanowione po raz pierwszy w roku 1937, aby osiem lat później zostać zniesionym ustawą Krajowej Rady Nadzorczej. Po 44 latach ponownie pozwolono Polakom świętować wolność i suwerenność kraju ojczystego. Data 11 listopada przypominam nam Polakom, że wolność zdobyta po 123 latach zniewolenia jest ważnym, wywalczonym elementem spuścizny narodowej, którą należy pieczołowicie pielęgnować. Bycie wolnym i niezależnym, to w dobie dzisiejszych niespokojnych czasów ogromny dar oraz przyczynek do starań, aby ten stan rzeczy utrzymać.
Z okazji przypadającej w tym roku 99 rocznicy odzyskania niepodległości społeczność szkolna przygotowała szereg ciekawych inicjatyw o charakterze patriotycznym, które były dla naszych uczniów i nauczycieli symbolem jednoczenia się z rodakami fetującymi Narodowe Święto Niepodległości. Uczniowie poprzez zabawę i różne formy aktywności mogli aktywnie włączyć się w obchody święta. Wśród działań adresowanych w dniu 10 listopada do uczniów Piątki i społeczności lokalnej znalazły się:
•Szkolny konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim: 4-osobowe grupy uczniów klasy I BR, I Tli oraz IV Ts miały za zadanie na podstawie prezentowanych fragmentów życiorysu Józefa Piłsudskiego udzielać odpowiedzi do testu wiedzy. Najlepszą znajomością postaci wybitnego działacza społecznego i niepodległościowego wykazali się uczniowie klasy IV Ts;
•Panel dyskusyjny pod hasłem Patriotyzm wczoraj i dziś, który przebiegał w formie ożywionej dyskusji dotyczącej obliczy patriotyzmu, pokoleniowych postaw poszanowania ojczyzny i symboli narodowych, form wyrażania swojego oddania dla kraju i jego dziedzictwa narodowego. Dysputa pomiędzy nauczycielami, a uczniami miała charakter dialogu pokoleniowego i ukazała różne stanowiska oraz sposoby pojmowania patriotyzmu;
•Wyjście grupy szkolnych dziennikarzy do społeczności lokalnej w celu rozpowszechnienia przygotowanego przez nich specjalnego wydania okolicznościowej gazetki „Piąteczka”, poświęconej tematyce 11 listopada;
•Warsztaty artystyczne poświęcone przygotowaniu prac plastycznych o tematyce niepodległościowej;
•Udział delegacji szkoły w uroczystości z okazji Dnia Niepodległości przygotowanej przez dzieci z Przedszkola nr 1 w Kożuchowie. W ramach podziękowania przedszkolakom za zaproszenie, nasza młodzież wręczyła im słodkie upominki ozdobione w barwy flagi narodowej-symbolu Ojczyzny.
Za przygotowanie imprezy okolicznościowej szczególne podziękowania należą się p. Agnieszce Jacków – Dąbrowskiej, p. Annie Dziuda – Smak oraz p. Mateuszowi Czerwińskiemu, jak również wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy w tym wyjątkowym dniu zaszczycili swoją obecnością proponowane przez organizatorów działania.