Spółki wodne otrzymały dofinansowanie

Wczoraj, 5 sierpnia, starosta Waldemar Wrześniak, wicestarosta Robert Paluch oraz skarbnik powiatu Ewa Matyla, podpisali porozumienia z przedstawicielami spółek wodnych na przekazanie dotacji celowej na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych.

Do ubiegłego roku w powiecie nowosolskim działały trzy spółki wodne, w gminie: Kożuchów, Kolsko oraz wiejskiej Nowa Sól. W tym roku powstała czwarta spółka w gminie Otyń. W związku z tym do starostwa wpłynęły cztery wnioski o przyznanie dotacji celowej na działalność spółek, związaną z utrzymaniem urządzeń melioracji szczegółowych na terenach rolnych. Uzasadniając wnioski, spółki wykazały przede wszystkim potrzebę modernizacji i remontów rowów melioracyjnych, przepustnic oraz wykonania dokumentacji technicznej. Jak informował podczas spotkania starosta W. Wrześniak, taki też zakres pracy brany był pod uwagę przez Zarząd Powiatu przy podziale środków. Dodatkowo czynnikami warunkującymi wysokość dotacji była liczba członków oraz udział własny spółek. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nowosolskiego, która zabezpieczyła środki na działalność spółek w tegorocznym budżecie, do podziału między wnioskodawców było 100 tys. zł. Podczas lipcowego posiedzenia Zarząd, postanowił przyznać po 30 tys. zł spółkom wodnym w gminach: wiejskiej Nowa Sól i Otyń oraz po 20 tys. zł dla spółek z gminy Kożuchów i Kolsko.