Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

W piątek – 26 stycznia br., odbyła się pierwsza w roku 2018 sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. Radni przyjęli dwa programy tj. „Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2017-2025” i „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022”. Przyjęto także plan pracy Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2018. Plan uwzględnia m.in. sprawozdania z pracy i działalności w 2017 roku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, informację o realizacji zadań inwestycyjnych, planach remontów i modernizacji dróg, a także sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu.
Przyjęto stanowisko Rady Powiatu w sprawie poparcia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w mieście w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Sienkiewicza, Przyszłości, Matejki, 1 Maja, Kościuszki, Grota Roweckiego, Waryńskiego i Zjednoczenia na potrzeby związane z budową tunelu i przejścia pieszo-rowerowego w Nowej Soli.
Rada w pełni popiera działania zmierzające do przebudowy układu komunikacyjnego, ponieważ ma ono priorytetowe znaczenie dla rozwoju powiatu nowosolskiego i jego mieszkańców. Na pewno wpłynie to na zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta Nowa Sól, Powiatu Nowosolskiego i południowej części Województwa Lubuskiego. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do rozwiązania problemów komunikacyjnych, zmniejszenia liczby wypadków drogowych i poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących.
Na poprawę komunikacji na terenie powiatu pozytywnie wpłynie również publiczny transport zbiorowy. Rada Powiatu po raz kolejny wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Nowa Sól – Miasto. Dotacja w wysokości 500 tys. zł w roku 2018 ma wspomóc właśnie realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin: Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Otyń, Siedlisko i miasta Nowa Sól. Realizacja ww. zadania wynika z zawartego w 2016 roku porozumienia o wzajemnej współpracy w tym zakresie.
Radni poprzez głosowanie wyrazili również zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Głogowskim w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Prawosławnego w Parafii Prawosławnej pw. Wszystkich świętych w Kożuchowie, dla ucznia uczęszczającego do szkoły prowadzonej przez Powiat Głogowski.