Scalenie gruntów w Powiecie Nowosolskim we wsi Popęszyce, Konin, Szyba, położonych w gminie Nowe Miasteczko

W dniu 18 października 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zielonej Górze Wicemarszałek Województwa Lubuskiego – Stanisław Tomczyszyn i Starosta Nowosolski – Waldemar Wrześniak, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ewy Matyli, podpisali umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu scalenia i zagospodarowania poscaleniowego. 

Obszar trzech omawianych wsi zajmuje powierzchnię ok 1500 ha, z czego aż 81,07 % stanowią użytki rolne. Obszar scalenia gruntów wsi Popęszyce, Konin i Szyba został określony w wyniku wyłączenia gruntów należących do Lasów Państwowych oraz wyłączenia gruntów zabudowanych wsi. Sektor prywatny ma bardzo duży udział w powierzchni scalenia – 91,30 %. Pozostałe to grunty Skarbu Państwa – 4,69 %, jednostek samorządu terytorialnego i inne.

Scalenie gruntów przyczyni się przede wszystkim do poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez m.in. zmniejszenie ilości działek w poszczególnych gospodarstwach oraz zapewnienie każdej nowopowstałej w wyniku scalenia działce ewidencyjnej dostępu do drogi publicznej. Układ przestrzenny działek będzie dostosowany do systemu urządzeń melioracji wodnych i rzeźby terenu.

 W ramach projektu przyznano pomoc w wysokości 5 294 783,67 zł (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote 67/100) stanowiącą 100% kosztów kwalifikowanych operacji. Wniosek o płatność należy  złożyć nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r., a postępowanie scaleniowe musi być wszczęte w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.