Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F w m. Jesiona

Zadanie jest realizowane przez Powiat Nowosolski przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Program jest przeznaczony na przebudowę dróg gminnych i powiatowych. Wnioski złożone w ramach programu dotyczyły obszarów gmin wiejskich, miejsko wiejskich i miejskich do 5.000 mieszkańców. Droga objęta wnioskiem miała łączyć jednostki osadnicze z istniejącą drogą publiczną, prowadzić bezpośrednio do obiektów użyteczności publicznych oraz ewentualnie być powiązana z rozwojem infrastruktury szerokopasmowej. Minimalna liczba punktów potrzebnych do uzyskania dofinansowania to 9 pkt. Projekt uzyskał 13 pkt.
Planowana wartość inwestycji 1.900.000,00 brutto
1. poziom dofinansowania 63,63%
2. wysokość dofinansowania 1.208.970,00zł

Planowana realizacja:
1. Długość przebudowywanego odcinka drogi około 0,9 km
2. Poszerzenie jezdni z istniejącej 4,0 do 6m na całej długości inwestycji.
3. Budowa zatoki autobusowej, przejść dla pieszych oraz chodników.
4. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem do rzeki.
5. Przebudowa skrzyżowania dróg 1022F i 1021F

Termin zakończenia inwestycji grudzień 2017r.