Rok 2017 – rokiem inwestycji Powiatu Nowosolskiego

Najważniejszym punktem wczorajszej (21 grudnia br.) sesji Rady Powiatu Nowosolskiego było podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowosolskiego na rok 2017. Po przedstawieniu założeń finansowych przez Skarbnika Powiatu Ewę Matylę oraz przedstawieniu głównych zadań inwestycyjnych na przyszły rok przez Starostę Waldemara Wrześniaka, radni przyjęli budżet. Na 20 głosujących – 16 radnych było za, a 4 się wstrzymało.
– Jest to budżet trudny w realizacji ale możliwy do wykonania zarówno jego, jak i wszystkich zadań obowiązkowych Powiatu – mówiła podczas sesji E. Matyla.
Uchwała budżetowa zakłada dochody w wys. 97.633.310 zł, w tym dochody bieżące w wys. 78.625.038 zł i dochody majątkowe w wys. 19.008.272 zł oraz wydatki w wys. 105.333.310 zł, w tym wydatki bieżące w wys. 76.669.787,91 zł i wydatki majątkowe w wys. 28.663.522,09 zł. Planowany wyniki budżetu to deficyt w wys. 7.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanego kredytu długoterminowego.
Starosta przedstawił radnym zadania inwestycyjne, które zostały ujęte w przygotowanym projekcie budżetu. Zadnia zostały podzielone na trzy kategorie:
– poprawa powiatowej infrastruktury drogowej;
– modernizacja oświaty;
– informatyzacja, poprawa warunków pracy i jakości obsługi klientów.
W sumie wartość zdań inwestycyjnych na rok 2017 wynosi ponad 28,5 mln zł, z czego prawie 20 mln zł to wsparcie finansowe, które udało się pozyskać z zewnątrz. Udział Powiatu wynosi ponad 8,8 mln zł.
W zakresie poprawy powiatowej infrastruktury drogowej planowana jest przebudowa ul. Garbarskiej w Kożuchowie, droga powiatowa łącząca Nowe Żabno z Drwalewicami, przebudowa drogi w Radwanowie, drogi w Jesionie i drogi łączącej Czasław i Książ Śląski. Zostanie przygotowana również dokumentacja na przebudowę dróg w Rejowie, Miłakowie, Wrociszowie oraz ul. Starostawskiej i Okrężnej w Nowej Soli. Suma nakładów inwestycyjnych na drogi to prawie 11,5 mln zł, z czego środki Powiatu to ponad 1,2 mln zł. Resztę stanowi budżet państwa – ok. 4 mln zł, środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1,2 mln zł, środki nadleśnictwa – 400 tys. zł oraz środki gmin – ponad 4,6 mln zł.
W zakresie modernizacji oświaty zaplanowano zadania, które w szczególności dotyczą Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli. – Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego możemy wykorzystać ostatnią szansę na poprawę jakości kształcenia w Powiecie Nowosolskim – przekonywał W. Wrześniak. W sumie wydatki na oświatę wynoszą ponad 12 mln zł, z czego udział Powiatu to ponad 3,6 mln zł.
W zakresie informatyzacji, poprawy warunków pracy i jakości obsługi klientów będą kontynuowane dwa projekty geodezyjne, tj. utworzenie interaktywnego systemu informacji oraz informatyzacja i modernizacja zasobów geodezyjnych powiatu na wartość prawie 1,6 mln zł, z czego środki RPO to ponad 1 mln zł, a środki powiatu 520 tys zł.
Skarbnik Ewa Matyla dodała na koniec, że tak zaprojektowany plan budżetu na rok 2017 zapewnia wykonanie zadań nałożonych na powiat, umożliwia realizację zadań inwestycyjnych, ale jednocześnie realizacja tego budżetu zobowiązuje do racjonalnego wydatkowania środków uwzględniając celowość i efektywność wydatku.