KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nowej Soli reprezentowane przez Starostę Nowosolskiego

Kontakt z administratorem:

  • osobiście: w siedzibie Starostwa, ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól;
  • telefonicznie: 68 458 68 00
  • pisemnie: Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól lub na adres poczty elektronicznej: poczta@powiat-nowosolski.pl

2. W Starostwie Powiatowym w Nowej Soli został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Pan Mirosław GÓRSKI, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@powiat-nowosolski.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Państwa dane będą przetwarzane przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, w następujących  celach:

wypełnienia obowiązków prawnych – w szczególności zadań wynikających z:
a.         Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 511)
b.        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. 1998 nr 103 poz. 652)
wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym
a.         art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 511).
wykonywania zadań w ramach sprawowania władzy publicznej
a.         ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 511)
wykonanie umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem – w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych.

       Dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia umowy, podanie danych jest obowiązkowe do celów zawarcia umowy.

rekrutacji i promocji – w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od kandydatów lub osób uczestniczących w akcjach promocyjnych przy wykorzystaniu ich wizerunku.

dochodzenia roszczeń wynikających z umowy w ramach prawnie uzasadnionego interesu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W przypadku gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody bądź zakończenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne.

4. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione/udostępnione niżej wymienionym grupom odbiorców:

·         Instytucjom, którym Administrator zobowiązany jest przekazywać Państwa dane osobowe na mocy przepisów prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, banki, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PEFRON),

·         Podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w wypełnianiu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej na podstawie odrębnie sporządzonych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez  Starostwo Powiatowe w Nowej Soli macie Państwo prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych

żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Starostwo Powiatowe w Nowej Soli nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Osobowych.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niemożliwości zawarcia umowy.