Radny Drozdek nowym Członkiem Zarządu Powiatu

Na wrześniowej sesji Rady Powiatu Nowosolskiego radni wybrali nowego Członka Zarządu. Został nim Sławomir Drozdek – radny z Kożuchowa. Będzie on pełnił funkcję członka nieetatowego.
Sławomir Drozdek w poprzedniej kadencji 2010-2014 był radnym miejskim w Kożuchowie. Od 10 lat pracuje w firmie wdrażającej nowe technologie internetowe na terenie powiatów: nowosolskiego i zielonogórskiego. – To aktywny i wymagający radny – rekomendował kandydata Starosta W. Wrześniak. – Będzie bardzo pomocny w Zarządzie.
Za kandydaturą S. Drozdka głosowało 11 radnych na 19 obecnych na sesji. – Otrzymałem kredyt zaufania i obiecuję, że nie zawiodę – dziękował nowy Członek Zarządu. W związku z wyborem, S. Drozdek musiał zrezygnować z bycia członkiem komisji rewizyjnej. Jego miejsce poprzez głosowanie zajął radny Aleksander Tomaszewski, wcześniej rezygnując z komisji zdrowia. Uzupełnienia wymagał też skład komisji gospodarki i rynku pracy. Radni wybrali Jarosława Suskiego.
Ważnym punktem podczas sesji było odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu otrzymanej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 sierpnia br. Dotyczyła ona uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego z 22 czerwca w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2016 r. Kolegium stwierdziło nieważność tej uchwały wobec braku przesłanek merytorycznych do nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nowosolskiego. Z uzasadnienia dowiadujemy się, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze odwołując się do stanowiska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zwraca uwagę, że (…) rada może nie udzielić organowi wykonawczemu absolutorium wyłącznie z tytułu niewykonania budżetu. Inne przyczyny nieudzielenia absolutorium kwalifikuje się jako istotne naruszenie prawa (…). Ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym.
Starosta zaznaczył, że to już drugi rok z rzędu, kiedy radni PSL doprowadzili do złamania przepisów prawa ws. absolutorium.
Radni zapoznali się również z oceną stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu nowosolskiego w roku 2016 r., przedstawioną przez Józefę Meissner – szefową Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Przedstawiono również sprawozdanie za I półrocze 2017 roku z wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych i adwokatów na rzecz mieszkańców Powiatu Nowosolskiego. Radni podjęli też szereg uchwał dotyczących przekształcania placówek wchodzących w skład istniejących szkół ponadgimnazjalnych powiatu.