Radni zaakceptowali przyszłoroczny budżet powiatu

17 głosami za i jednym wstrzymującym się Radni Powiatu Nowosolskiego przyjęli budżet na rok 2018 r. Na wczorajszej sesji Rady Powiatu obecnych było 18 radnych. Sesję zdominowały uchwały budżetowe, wśród nich dwie najważniejsze – dotycząca budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2028.
– Mam przyjemność i obowiązek przedstawić Państwu przygotowany przez Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Nowosolskiego na rok 2018 – rozpoczęła Skarbnik Powiatu Ewa Matyla.
Projekt uchwały budżetowej zakłada dochody ogółem w wysokości 92.121.862 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 74.313.462 zł, dochody majątkowe w wysokości 17.808.400 zł. Wydatki natomiast wynoszą 101.766.689,27 zł, w tym wydatki bieżące – 75.601.063 zł, wydatki majątkowe – 26.165.626,27 zł. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wys. 102.000 zł, celowe w wys. 948.000 zł. Rezerwy celowe zostaną przeznaczone na zadania oświatowe i edukacyjnej opieki wychowawczej, zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zadania z zakresu pomocy społecznej. W wydatkach zabezpieczono również środki na obsługę długu, w tym odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych i planowanego kredytu oraz na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ we Wschowie. Planowany wyniki budżetu to deficyt w wys. 9.644.827,27 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanego kredytu w wys. 6.000.000 zł oraz wolnych środków w wys. 3.644.827,27 zł.
– Jest to budżet trudny w realizacji, ale możliwy do wykonania przy stałym monitorowaniu dochodów i wydatków, co zapewni wykonanie wszystkich zadań obowiązkowy Powiatu – mówiła wczoraj Skarbnik E. Matyla. – Zachowana jest równowaga pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Skarbnik przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu i możliwości sfinansowania deficytu.
Następnie głos zabrał Starosta Waldemar Wrześniak. Przedstawił główne zadania inwestycyjne zaplanowane w roku 2018. – W tym projekcie kontynuujemy realizację Strategii Rozwoju Powiatu w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na drogach powiatowych – mówił Starosta. – Na drogi zaangażujemy kolejne ponad 2,3 mln zł z własnych środków. W ramach poprawy komunikacji zaplanowaliśmy prawie 400 tys. na e-urząd i informatyzację zasobów geodezyjnych i kartograficznych.
W zakresie modernizacji dróg powiatowych Starosta wymienił najważniejsze inwestycje, a są to: przebudowa drogi powiatowej w Studzieńcu, budowa ścieżki rowerowej Nowa Sól-Nowe Żabno, przebudowa dróg: w Książu i Czasławiu, Lubięcin-Buczków, Wrociszów, Okrężna-Starostawska w Nowej Soli, Zygmuntowska w Kożuchowie. Zaplanowano też wykonanie kilku dokumentacji na przebudowę mostu w Tatarce, obwodnicy Konradowa i budowy ścieżki rowerowej Stypułów – Sławocin. W sumie zaplanowano inwestycje drogowe o wartości ponad 10,7 mln zł, z dużym zaangażowaniem środków finansowanych gmin z powiatu nowosolskiego.
14,2 mln zł – taka kwota w budżecie została przeznaczona na inwestycje oświatowe. Powiat w ramach rozwoju infrastruktury społecznej dąży do stworzenia nowoczesnej bazy kształcenia ogólnego i zawodowego. Planowana jest kontynuacja modernizacji budynku SOSW, kolejne remonty w LO polegające na remontach podłóg w salach lekcyjnych oraz toalet. W ramach modernizacji i rozbudowy ZSP nr 4 i „Elektryka” Powiat zamierza uruchomić możliwość wykorzystania pozyskanych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Interreg VA, Europejskiego Funduszu Społecznego w wys. 7,9 mln zł.
– Największych wyzwaniem finansowym i organizacyjnym w 2018 roku i latach następnych będzie stworzenie nowoczesnej bazy edukacji zawodowej skoncentrowanej i zlokalizowanej w obiektach przy ul. Piłsudskiego i Kościuszki – mówił Starosta W. Wrześniak. Całkowita wartość kosztorysowa wynosi ponad 22 mln zł.
Po tych wystąpieniach Komisje Rady Powiatu wyraziły swoje pozytywne opinie dot. uchwały budżetowej. Jedynie Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu nie wypracowała opinii. – Nie kierowaliśmy wniosków do budżetu, stąd brak opinii – mówił jej przewodniczący Mirosław Olejniczak.
Natomiast przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Rynku Pracy życzył Staroście i Zarządowi realizacji budżetu. – Jest on trudny, ale możliwy do wykonania – mówił Henryk Dunas.
Po przedstawieniu przez Skarbnik E. Matylę Wieloletniej Prognozy Finansowej Radni również zagłosowali za jej przyjęciem. Starosta podziękował za oddane głosy.