Przemoc w rodzinie – gdzie szukać pomocy?

Ofiary przemocy w rodzinie nie muszą same zmagać się ze swoim problemem. Na terenie województwa lubuskiego działa szereg instytucji, które gotowe są nieść pomoc pokrzywdzonym.

Powiat Nowosolski udostępnia bazę teleadresową i wykaz instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie:

  1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej.html

  1. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej.html

  1. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

  1. Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2019 r.

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

  1. Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych – baza danych 2019 r.

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

  1. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

  1. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna//rejestry.html

  1. Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna//rejestry.html

  1. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie:

http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0