Prowadzenie robót budowlanych przy zabytku oraz na terenie zespołów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2014 poz. 1446 j.t.):

WNIOSEK
o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych zawiera:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
 3. wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
 4. w przypadku obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru, należy również podać imię, nazwisko i adres osoby:
  – kierującej robotami budowlanymi,
  – wykonującej nadzór inwestorski

— albo złożyć oświadczenie, że osoba kierująca robotami budowlanymi lub osoba wykonująca nadzór inwestorski zostaną wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

 1. projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek;
 2. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o prawie do posiadania tego tytułu;
 3. dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia albo pisemna informacja o przyczynach zwolnienia od obowiązku jej zapłaty (np. sprawa dotyczy budownictwa mieszkaniowego) ;
 4. w przypadku obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru, należy  przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez osobę kierującą robotami budowlanymi lub osobę wykonującą nadzór inwestorski dodatkowych wymagań (wykształcenie i praktyka), w przypadku gdy osoba kierująca robotami budowlanymi lub osoba wykonująca nadzór inwestorski nie będą wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

 

OSOBY KIERUJĄCE ROBOTAMI BUDOWLANYMI I WYKONUJĄCE NADZÓR INWESTORSKI
Zgodnie z § 24 ww. rozporządzenia:

 1. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze  zm.  );
 2. kierować robotami budowlanymi oraz wykonywać nadzór inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą osoby, które spełniają powyżej określone wymagania oraz odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.