Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosolskiego – czekamy na uwagi i wnioski

Do 21 listopada 2019 czekamy na wnioski, zastrzeżenia i uwagi do “Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosolskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko”. Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnej.

 

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSOLSKIEGO NA LATA 2020-2023 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2027
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1712 ze zm.), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosolskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko”

na okres 21 dni tj. w dniach od 31 października do 21 listopada 2019 r.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze powiatu mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie wypełnionego formularza zgłaszania uwag na adres e-mailowy: srodowisko@powiat-nowosolski.pl

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Powiatu Nowosolskiego.