Procedura orzekania o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16-go roku życia)

Aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy wystąpić z wnioskiem do zespołu ds. orzekania. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności (ten druk jest wydawany wraz z wnioskiem), które należy złożyć wraz z dokumentacją medyczną, która będzie potwierdzać schorzenia opisane w zaświadczeniu o stanie zdrowia przez lekarza prowadzącego.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia,adres zamieszkania, numer PESEL, cel uzyskania orzeczenia, określenie sytuacji społecznej, zawodowej, informacje o tym, czy wnioskodawca ubiegał się poprzednio o ustalenie niepełnosprawności i podpis:
– pełnoletniego wnioskodawcy;
– opiekuna prawnego w przypadku osoby w wieku 16 – 18 lat, lub osoby ubezwłasnowolnionej sądownie,
– kierownika ośrodka pomocy społecznej w przypadku osób niezdolnych do samodzielnego decydowania o sobie.

Jeżeli z wnioskiem o wydanie orzeczenia występujemy po raz kolejny, to nie powinno się go składać wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności poprzedniej decyzji.

2Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się wnioskodawca – powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

 

Wniosek do pobrania