Powiat ogłosił konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Konkurs dla organizacji - oferty można składać do 21.01.2022185 tys. zł zapisano w budżecie powiatu na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2022 roku. Jak co roku pieniądze zostaną podzielone w drodze otwartego konkursu. Oferty można składać do 21 stycznia.

W ramach konkursu zostaną przyznane pieniądze na zadania z zakresu:

  • – kultury fizycznej i sportu
  • – kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  • – ochrony zdrowia
  • – gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  • – bezpieczeństwa publicznego.

Priorytetowe zadania, które będą realizowane, zostały określone w Programie współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Wsparcie zadania przez Powiat Nowosolski nie może przekroczyć wartości 70 proc. kosztów jego realizacji.

Kryteria wyboru ofert zostały określone w ogłoszeniu o konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w BIP zakładce Informator organizacji porządkowych

wzór oferty

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lutym.