Powiat Nowosolski zakończył inwestycję w Jesionie

Powiat Nowosolski zakończył zadanie pt. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F w m. Jesiona. Przy montażu finansowym Powiat skorzystał z dofinansowania na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest poprawienie warunków komunikacji, zwiększenia atrakcyjności terenów przyległych do drogi i planowanych terenów inwestycyjnych oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu zwłaszcza pieszych. Ww. cele zostaną osiągnięte poprzez poszerzenie jezdni z 4 m do 6 m na długości 899mb, budowę 880mb sieci kanalizacji deszczowej, budowę chodnika na całej długości miejscowości oraz przebudowę skrzyżowania dróg 1022F i 1021F.
Wartość realizowanej operacji: 1.681.119,68 zł
Udział środków UE: 1.069.696zł
Wkład beneficjenta: 611.423,68 zł