Pierwsze kroki do poprawy jakości kształcenia

Poprawa jakości kształcenia ponadgimnazjalnego to jeden z priorytetów, którego realizację,  na najbliższe cztery lata, zaplanował nowy Zarząd powiatu. Sytuacja demograficzna oraz zaniedbania poprzednich lat sprawiły, że coraz więcej młodzieży z naszego powiatu wybiera szkoły ponadgimnazjalne w innych miastach. Sposobem na spadającą liczbę uczniów w nowosolskich szkołach ponadgimnazjalnych będzie poprawa sytuacji szkolnictwa zawodowego oraz poprawa oferty i wizerunku Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli. Działaniem, które zapoczątkowało drogę do określania perspektyw w tym zakresie jest udział powiatu, jako lidera w dużym  projekcie  rozbudowy szkolnictwa zawodowego.  Kolejnym krokiem jest określenie potrzeb liceum ogólnokształcącego, które będą realizowane ze środków własnych powiatu.

W tym celu w miniony wtorek, w liceum ogólnokształcącym, odbyło się merytoryczne spotkanie Rady Pedagogicznej i dyrekcji szkoły ze starostą Waldemarem Wrześniakiem i członkiem Zarządu Andrzejem Ogrodnikiem.

Tematem wiodącym spotkania było podniesienie atrakcyjności oferty kształcenia w nowosolskim Ogólniaku oraz uzyskanie efektu konkurencyjności w stosunku do szkół ponadgimnazjalnych spoza powiatu. Zdaniem nauczycieli na zmianę postrzegania szkoły przez uczniów oraz poprawę wizerunku szkoły miałaby wpływ m.in.: modernizacja obiektu (wymiana oświetlenia, c.o., remont ścian), wyposażenie w sprzęt multimedialny, wsparcie dla funkcjonującego w LO teatru Avis, stworzenie laboratorium, które będzie służyło nauce chemii, fizyki i biologii, zagospodarowanie terenu wokół szkoły w tym stadionu szkolnego oraz utworzenie klasy sportowej, w której sport i nauka przedmiotów ogólnokształcących będzie realizowana na jednym poziomie.

Starosta zapewnił, że placówka może liczyć na wsparcie ze strony starostwa, podkreślił jednak, że do osiągnięcia sukcesu potrzebne jest zaangażowanie również dyrekcji i wszystkich nauczycieli. Poinformował również o planowanym zabezpieczeniu środków w budżecie powiatu (2016 r.) na modernizację i doposażenie obiektów. Już  w tym roku zostały podjęte działania powiatu w celu rozwiązania problemu dojazdu do szkół uczniów spoza Nowej Soli. Ponadto podczas spotkania Katarzyna Dzieńdziura, naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych przedstawiła możliwości ubiegania się przez szkołę o środki zewnętrzne na realizację planowanych przedsięwzięć podnoszących atrakcyjność nauki w LO w tym wymianę młodzieży oraz zajęcia dodatkowe.

Zarząd powiatu w najbliższym czasie planuje spotkania w pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych: CKZiU „Elektryk”, ZSP nr 2 „Nitki”, ZSP nr 3 „Odlewniak”, ZSP nr 4 „Spożywczak” oraz w ZSP nr 5 w Kożuchowie.