Opisz swoją drogę do kariery i wygraj wyjście na kręgle

Plakat konkursu "Moja droga do kariery"Starosta Powiatu Nowosolskiego oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu nowosolskiego do udziału w powiatowym konkursie „Moja droga do kariery”.

Celem tego konkursu jest:

  • budowanie świadomości na temat szkół ponadgimnazjalnych oraz kierunków kształcenia w powiecie nowosolskim;
  • rozwijanie wiedzy na temat zakładów pracy oraz przedsiębiorstw lokalnego rynku pracy;
  • promocja poradnictwa zawodowego działającego w szkołach podstawowych;
  • motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem;
  • motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności;
  • wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji;
  • integrowanie małych, lokalnych społeczności.

Organizatorem konkursu jest Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli. Konkurs objęty został patronatem Starosty Nowosolskiego, który jest fundatorem nagród dla laureatów konkursu.

Przedmiotem konkursu jest praca pisemna mająca formę e-maila na temat drogi edukacyjnej zmierzającej do pracy w wymarzonym zawodzie. Szczegóły konkursu znajdą Państwo na stronie PUP w Nowej Soli. Nagrody zostały przewidziane dla trzech laureatów. Nagrody są jednakowe dla każdego z trzech miejsc. Laureat jako nagrodę otrzymuje voucher na kręgle z poczęstunkiem (voucher przewidziany jest dla 5 osób tj. laureat i 4 zaproszonych przez niego gości) oraz grę planszową „Kolej na rower”.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 31.03.2022 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli osobiście lub za pomocą poczty.