Ognisko ptasiej grypy w Ochli. Trzy gminy powiatu są w strefie zagrożonej

Mapa - załącznik do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z 11.01.2023 poz. 91Miejscowości gminy Kożuchów, Otyń i gminy wiejskiej Nowa Sól znalazły się w strefie zagrożonej wysoce zjadliwą grypą ptaków (HAPI). 11 stycznia 2023 r. Wojewoda Lubuski wydał rozporządzenie w tej sprawie.

Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren obejmujący sołectwa Ochla, Jarogniewice, Kiełpin i Jeleniów w Dzielnicy
Nowe Miasto, w mieście Zielona Góra.

Wojewoda wyznaczył również obszar zagrożony, który obejmuje część powiatu nowosolskiego.

  • a) w gminie Kożuchów, miejscowości: Broniszów, Książ Śląski, Mirocin Dolny, Mirocin Średni (od drogi 290 w kierunku południowowschodnim do granicy administracyjnej miejscowości Broniszów), Radwanów, Studzieniec (od granicy administracyjnej miejscowości Studzieniec, drogą 283 w kierunku północnowschodnim, do południowozachodniej granicy administracyjnej miejscowości Lelechów),
  • b) w gminie Otyń, miejscowości: Czasław, Ługi,
  • c) w gminie Nowa Sól, miejscowość Lelechów.

Na obszarze zagrożonym w zakładach w których utrzymywane są ptaki, nakazuje się:

1) trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;

2) zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów, poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;

3) zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;

4) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność z ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) poprzez:
a) wykorzystywanie do przemieszczania ptaków utrzymywanych oraz produktów z tych ptaków w obrębie i z obszaru zagrożonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom lub ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt,

b) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładu lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,

c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładu lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

5) prowadzenie ewidencji:
a) wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii, na jego wniosek,

b) czyszczenia i odkażania środków transportu, o których mowa w pkt 4 a;

6) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia 1069/2009.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;

2) odnowy populacji ptaków łownych;

3) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;

4) przemieszczania jaj wylęgowych z zakładów;

5) przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;

6) przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;

7) przemieszczania jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;

8) przemieszczania z zakładów produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących od lub z ptaków utrzymywanych, z wyjątkiem całych ciał martwych zwierząt lub części ich ciał.

Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania KryzysowegoTeren całego powiatu zielonogórskiego i nowosolskiego oraz miasta Zielona Góra określa się jako obszar szczególnie narażony na ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwach. Na całym obszarze nakazuje się utrzymywanie oraz karmienie i pojenie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie, w sposób ograniczający kontakt z ptactwem dzikim. Nakaz obowiązuje wszystkich mieszkańców.

Więcej informacji w rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 11.01.2023.

Niestety, jak podkreśla Ewelina Lis – Powiatowy Lekarz Weterynarii ostatnie tygodnie pokazują, że nie wszyscy stosują się do obostrzeń. Dlatego policja zapowiada wzmożone kontrole. Osoby, które nie będą przestrzegały zakazów wynikających z rozporządzenia, mogą zostać ukarane mandatem.

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina także mieszkańcom, że istnieje obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki. Obowiązek ten nie dotyczy ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.