Od początku roku istnieje PGW Wody Polskie

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, która reguluje gospodarowanie wodami w Polsce, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, a także korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Na podstawie ww. ustawy zostało utworzone Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, na które przeniesiono część kompetencji. Ustawa wskazuje jednak dość precyzyjnie organy odpowiedzialne za kontynuację poszczególnych zadań. Ustawą wprowadzono również inne podziały terytorialne instytucji zarządzających gospodarką wodną. Nowelizacja przypisała Wojewodzie Lubuskiemu obowiązek wyposażanie i utrzymywania wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego. Nie zmieniają się natomiast zadania jednostek samorządu terytorialnego zapisane w ustawie o samorządzie powiatowymi i samorządzie gminnym oraz ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Mowa tu m.in. o obowiązku wyposażenia i utrzymania powiatowego/gminnego magazynu przeciwpowodziowego oraz ogłaszania i odwoływania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, czy też kompetencji związanych z ewakuacją mieszkańców. W dalszym ciągu organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu lub gminy jest odpowiednio starosta, wójt, burmistrz lub prezydent. W załączeniu mapa z obszarami odpowiedzialności Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w granicach administracyjnych województwa lubuskiego, które mogą pomóc w trakcie analizy podziału terytorialnego gospodarowania wodami w województwie lubuskim.