Ochrona zabytków – trwa nabór wniosków o dofinansowanie

Zarząd Powiatu Nowosolskiego ogłasza się nabór wniosków o udzielenie w 2023 r. dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu nowosolskiego.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków skierowany jest do gmin, powiatów oraz województwa. Samorządy mogą złożyć maksymalnie 10 wniosków na kwotę do 3,5 mln zł dla każdego z nich. Na realizację zadania można otrzymać nawet 98 proc. dofinansowania.

Wnioski będą mogły być składane w aplikacji Polski Ład u w jednej z trzech kategorii:

  • do 150 000 zł
  • do 500 000 zł
  • do 3 500 000 zł.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, jednak za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami, dlatego Zarząd Powiatu Nowosolskiego podjął uchwałę o ogłoszeniu naboru dla podmiotów, które posiadają tytuł prawny do zabytku.

UCHWAŁA nr 5/2023

Do wniosku należy dołączyć aktualne załączniki:

– dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku oraz zgodę współwłaścicieli zabytku – jeśli nie są Wnioskodawcami, na przeprowadzenie prac lub robót określonych we wniosku:

– fotografie zabytku obrazujące stan techniczny całości zabytku oraz części, przy której mają być prowadzone prace lub roboty;

– klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Złożone wnioski o udzielenie dotacji podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Opiniującą powołaną przez Zarząd Powiatu Nowosolskiego. Komisja opiniując wnioski stosuje następujące kryteria:

  1. znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
  2. dostęp do zabytku dla społeczeństwa;
  3. poniesione przez Wnioskodawcę nakłady konieczne na wykonanie prac przy zabytku w ciągu ostatnich 5 lat.

Wnioski należy składać do Zarządu Powiatu Nowosolskiego w terminie do 27.01.2023 r. do godz 10.00. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli (ul. Moniuszki 3, 67 – 100 Nowa Sól).

Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Ochrony Zabytków znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.