Karty parkingowe

Karta parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na tzw. „kopertach”. Jest wydawana osobie lub placówce związanej z niepełnosprawnymi. Można ją otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (karty parkingowe wydane przez wydziały komunikacji straciły ważność z dniem 1 lipca 2014 r.).

Prawo do wydania nowej karty parkingowej zostało zaostrzone i tylko niewielka grupa osób niepełnosprawnych zachowała swoje wcześniejsze uprawnienia. Osoby, które mają ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a przyczyna niepełnosprawności jest oznaczona symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) oraz 10-N (choroba neurologiczna) i mają ograniczone możliwości poruszania się, mogą składać wniosek o wymianę starej karty i nie muszą stawiać się przed komisją orzekającą. Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego lub Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Niepełnosprawni z innym oznaczeniem w orzeczeniu lub mający niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, ale z powodu choroby narządu wzroku, upośledzenia narządu ruchu lub choroby neurologicznej, muszą stanąć przed komisją orzekającą o niepełnosprawności i uzyskać wskazanie do wydania karty parkingowej.

By otrzymać kartę, trzeba – oprócz złożenia wniosku i okazania orzeczenia o niepełnosprawności – zapłacić 21 złotych.

Nowe karty są imienne i wydawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na pięć lat. Placówki obsługujące osoby niepełnosprawne otrzymują karty parkingowe na trzy lata.

Wraz ze zmianami w wydawaniu kart parkingowych w Kodeksie wykroczeń pojawiło się nowe wykroczenie: posługiwanie się w sposób nieuprawniony kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych, za co można dostać grzywnę do 2 tys. zł. Określona też jest minimalna liczba miejsc postojowych zagwarantowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Przepisy mówiące o tym, jak starać się o wydanie nowej karty parkingowej i gdzie złożyć wniosek, zostały przystępnie opisane na stronie //www.kartaparkingowa.pl

wniosek o wydanie karty parkingowej