Nieodpłatna pomoc prawna, obywatelska oraz mediacje

W nowym roku mieszkańcy Powiatu Nowosolskiego nadal mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w punktach prowadzonych przez starostwo. Od stycznia zakres nieodpłatnych usług poszerzył się o mediacje.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się w Kożuchowie, Nowym Miasteczku oraz w Nowej Soli (Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna). Z kolei z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można skorzystać w Nowej Soli oraz w nowym punkcie w Przyborowie. W ramach pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego realizowana jest nieodpłatna mediacja.

Gdzie? Kiedy? Dla kogo?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wystarczy złożyć pisemne oświadczenie.

Poradę prawną można uzyskać w dniach i godzinach pracy Punktów. Informacja i zapisy na poradę codziennie w Punktach oraz pod numerem tel. 790 227 119, w dniach wtorek, środa, czwartek w godzinach od 10.00 – 13.30.

Porady będą udzielane osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Porada wówczas może być udzielona za pośrednictwem telefonu, za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji. Warunkiem jest dostarczenie oświadczenia uprawniającego do otrzymania porady (pocztą, fax – em, mailem, poprzez członka rodziny, opiekuna itp.)

Pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym
 2. w razie potrzeby, na sporządzeniu wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego oraz mediację.

Mediacje

Mediacje to nowa forma wsparcia, która realizowana jest w Powiecie Nowosolskim od stycznia 2020 roku. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatną mediację, w zakresie, o którym mowa w pkt 1-3 i 5, prowadzi również osoba udzielająca pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.