Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży

Starosta Nowosolski informuje mieszkańców Powiatu, że z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) w art. 20 pkt 1 wprowadziła do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nową kategorię osób uprawnionych – kobiety w ciąży. Nowelizacja ta daje uprawnienie skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej kobiecie w ciąży poza kolejnością.

Jeszcze raz podajemy, kto jest uprawniony do nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym):
– młodzież do 26 roku życia,
– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
– osoby, które ukończyły 65 lat,
– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
– kombatanci,
– weterani,
– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
– poza kolejnością kobiety w ciąży.