Nagrody Kulturalne Marszałka – złóż wniosek

Do 31 sierpnia br. można składać wnioski o przyznanie Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrody za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu Złoty Dukat Lubuski – nagrody honorowej.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/400/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia15 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o przyznanie nagród i nagród honorowych są: Marszałek Województwa Lubuskiego, Komisja Sejmiku Województwa Lubuskiego właściwa do spraw kultury, Wojewoda Lubuski, szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i związki twórcze, stowarzyszenia społeczno-kulturalne, instytucje kultury.

Wszystkie informacje i formularze znajdują się na stronie internetowej samorządu województwa – www.lubuskie.pl, zakłada „dla mieszkańców”, „Kultura i dziedzictwo”, „Nagrody Kulturalne Marszałka” i w Biuletynie Informacji Publicznej.