NADZWYCZAJNA XLI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E 
Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję nadzwyczajną XLI sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 10 stycznia 2022 r. godz. 09:00 w sposób zdalny (w formie wideokonferencji). 
 
Przewodniczący  Rady Powiatu 
/-/Jarosław Suski

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie XLI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2022.
  4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący  Rady Powiatu 
/-/Jarosław Suski