NADZWYCZAJNA XL sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję nadzwyczajną XL sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 27 grudnia 2021 r. godz. 10:00 w sposób zdalny (w formie wideokonferencji).
 
Przewodniczący  Rady Powiatu 
/-/Jarosław Suski
 

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie XL sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2021 – 2035.
  4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący  Rady Powiatu 
/-/Jarosław Suski