Mieszkaniowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

„Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie” to dwa nowatorskie projekty, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy naszego powiatu. Zarząd Powiatu podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jeszcze we wrześniu planuje uruchomić nabór wniosków.

I Program: „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta

Zarząd Powiatu podpisał umowę z PFRONŚrodki na program wnioskowane przez Powiat sięgają rzędu ok. 600 tys. zł, co może zaspokoić potrzeby ok. 10 osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu nowosolskiego.

Celem programu Mieszkanie dla absolwenta jest wsparcie rozpoczynających niezależne życie absolwentów z niepełnosprawnością, kończących naukę we wszystkich typach szkół, poprzez dofinansowanie wynajmu mieszkań. Program ten ma jednocześnie motywować do aktywności na rynku pracy.

Wysokość wsparcia będzie zależna od lokalizacji mieszkania oraz od rodzaju niepełnosprawności absolwenta. Na najwyższą kwotę pomocy finansowej będą mogły liczyć osoby poruszające się na wózkach, czyli wymagające mieszkania bez barier architektonicznych.

Program zakłada dofinansowanie dla wnioskodawców na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, z tym że: w pierwszym roku najmu – zwrot 100 proc. wysokości kwoty najmu. W drugim roku pomoc wyniesie 70 proc., a w trzecim i ostatnim spadnie do 40 proc. kosztów wynajmu mieszkania. Istotne jest także to, że po upływie 1 roku od najmu mieszkania osoba wynajmująca nie może mieć dłuższej przerwy w okresie zatrudnienia niż 2 miesiące, jeśli nie wykaże aktywnego poszukiwania pracy. W przypadku aktywnego poszukiwania pracy okres ten może trwać maks. do 6 miesięcy.

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, który spełnia poniższe warunki:
• posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• ma status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
• ma pełną zdolność do czynności prawnych;
• złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
• złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.
Aby skorzystać z dofinansowania, trzeba spełnić jeszcze dodatkowe warunki związane z umową najmu nieruchomości. Co to oznacza?
• beneficjent musi faktycznie mieszkać w wynajmowanym lokalu;
• na każdego najemcę (może być jeden lub kilku) nie może przypadać mniej niż 20 m2 powierzchni użytkowej;
• umowa najmu musi zostać sporządzona na piśmie, a beneficjent musi być wskazany w niej jako najemca lub jeden z najemców;
• w umowie najmu podpisanej przez wszystkie strony powinna być podana wysokość czynszu oraz innych opłat, jeśli występują;
• czynsz powinien być wnoszony przez beneficjenta na wskazany w umowie najmu rachunek bankowy.

Program realizowany będzie w latach 2022-2026. Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2023 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

II Program: „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie

Środki na program wnioskowane przez Powiat sięgają rzędu ok. 160 tys.zł, co może skutkować pomocą dla osób z niepełnosprawnościami w uzyskaniu 2 mieszkań bez barier architektonicznych.

Celem programu jest wsparcie niezależności oraz ułatwianie podejmowania aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
• posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
• złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
• złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
• w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych. Program realizowany będzie w latach 2022-2025. Zawieranie umów z beneficjentami – do dnia 31.12.2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Składanie wniosków o dofinansowanie na oba programy będzie odbywać się wyłącznie przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Termin naboru wniosków oraz szczegółowe zasady programu zostaną opublikowane jeszcze we wrześniu br. na stronie www.pcprnowasol.pl