Metoda CAF2013: realizacja projektu z “Planu doskonalenia”

Zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę „Planem doskonalenia” będącego wynikiem prac Zespołu zadaniowego prowadzonych w ramach samooceny metodą CAF2013, przeprowadzono zgodnie z zasadami socjologii i z należytą starannością pierwszy z zaplanowanych projektów pt.: „Niedostatek regularnych i systematycznych badań ankietowych wśród pracowników, publikowania ich wyników oraz dostarczania informacji zwrotnej dotyczącej podjętych działań”.

Ankieta została przeprowadzona 6 marca przez zewnętrznego specjalistę, pana Marka Jefremienko. Opracowaniem wyników i przedstawieniem końcowych wniosków dla najwyższego kierownictwa zajmował się socjolog nadzorujący: Jakub Aleksander Jefremienko

Drugi projekt: „Brak wskaźników i pomiarów wyników w zakresie postrzegania starostwa”. Zostanie ostatecznie omówiony i doprecyzowany, co do sposobu i terminu przeprowadzenia pomiędzy Sekretarzem Starostwa a bezpośrednim wykonawcą panem Markiem Jefremienko.

Ostateczne wyniki zostały upublicznione jednocześnie dla wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, zgodnie z zaleceniem socjologa.

Koordynator CAF
Wiesław Piec