LVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję LVIII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 26 maja 2023 r., na godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Stanisława Moniuszki
3 /pok.216, II piętro/.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie LVIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli w roku 2022.
 6. 6.Przyjęcie informacji o realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli w 2022 roku.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.8.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Nowosolskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski