LVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencj

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję LVII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 28 kwietnia 2023 r., na godz. 09:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Stanisława Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie LVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LIV, LV i LVI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2022 oraz ocena zasobów pomocy społecznej.
 6. Przyjęcie informacji z realizacji inwestycji Powiatu Nowosolskiego w 2022 roku.
 7. Przyjęcie informacji o dofinansowaniu Gminnych Spółek Wodnych działających na terenie Powiatu Nowosolskiego w roku budżetowym 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok.
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski