LVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E 
Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz w oparciu o § 17 ust. 5 Statutu Powiatu  Nowosolskiego zwołuję LVI sesję nadzwyczajną Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 31 marca 2023 r., na godz. 7:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie LVI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
  2. Przedstawienie porządku obrad. 
  3. Przedstawienie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosolskiego. 
  4. Przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosolskiego. 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosolskiego. 
  6. Przeprowadzenie głosowania nad powołaniem Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosolskiego. 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosolskiego. 
  8. Zamknięcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski