LV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję LV sesję Rady Powiatu  Nowosolskiego na dzień 31 marca 2023 r., na godz. 08:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Stanisława Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 
Porządek obrad:
 1. .Otwarcie LV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Przyjęcie oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Nowosolskim w 2022 roku.
 5. Przyjęcie analizy stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego w 2022 roku.
 6. Przyjęcie informacji z realizacji działań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli w 2022 roku.
 7. Przyjęcie informacji Powiatowego Zarządu Dróg o zadaniach zrealizowanych w 2022 roku oraz planie remontów i modernizacji dróg na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosolskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2023 – 2035.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nowej Soli.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego.
 17. Przyjęcie informacji o działaniach w sprawie hałdy odpadów niebezpiecznych w Nowej Soli oraz o realizacji rekultywacji składowisk odpadów w Mirocinie Dolnym i Bobrownikach.
 18. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski