Lubuski Laur Oświaty

Sejmik Województwa Lubuskiego już po raz trzynasty organizuje konkurs „Lubuski Laur Oświaty”.

Kapituła powołana przez przewodniczącego sejmiku przyzna wyróżnienia w czterech kategoriach:

·      jednostki samorządu terytorialnego i stowarzyszenia;

·      podmioty gospodarcze i instytucje;

·      osoby fizyczne;

·      pracownicy oświaty;

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie województwa lubuskiego. Wnioski można składać osobiście, przesłać pocztą, faksem lub e-mailem do 11 maja br. na adres: Urząd Marszałkowski Biuro Sejmiku, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, fax. 68 45 65 461, e-mail: sejmik@lubuskie.pl. Regulamin konkursu, winsoki oraz inne informacje nt. konkursu znajdują się na stronie: //lubuskie.pl/sejmik-wojewodztwa/dzialalnosc-sejmiku/lubuski-laur-oswiaty/

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Michniewicz (tel. 68 45 65 341).