Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie 2019

Serdecznie zachęcamy uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (bez szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.), a także uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych województwa lubuskiego do udziału w Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie.

W ramach konkursu uczestnicy przygotowują pracę na jedno z poniższych zagadnień z zakresu wiedzy prawnej:

  1. Prawa i obowiązki obywatelskie
  2. Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej
  3. Mediacja oraz sposoby polubownego rozwiązywania sporów – czy i dlaczego warto z nich korzystać?
  4. Możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa
  5. Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – czy jest potrzebny? Czy warto z niego korzystać?

Tematem pracy powinno być konkretne, wybrane zagadnienie, ale nie wyklucza się prac przeglądowych oraz o charakterze ogólnym. Prace konkursowe mogą mieć formę wypowiedzi pisemnej, prezentacji, fotoreportażu wraz z komentarzem lub filmu, przy czym film nie może być dłuższy niż 10 minut. Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualne, a w przypadku zgłoszenia filmu dopuszczalna jest praca grupowa. Objętość pracy nie powinna być mniejsza niż 3 strony formatu A4 i większa niż 10 stron. Może zawierać elementy graficzne np. zdjęcia, wykresy itp.

Praca powinna również zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy. Musi zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf. Prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres: konkurs@civis-sum.org.pl lub drogą pocztową – na adres Organizatora: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra.

Prace konkursowe będą przyjmowane w okresie do dnia 15 listopada 2019 roku (w przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, o ile prace wpłyną do Organizatora do 18 listopada 2019 roku do północy). Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 15 grudnia 2019 roku.
Konkurs jest realizowany na obszarze całego województwa lubuskiego. W ramach konkursu zostaną wyłonieni laureaci konkursu szczebla wojewódzkiego.
W ramach konkursu zostaną dodatkowo wyłonieni laureaci szczebli powiatowych – w tym powiatu nowosolskiego.

Wszyscy laureaci szczebla wojewódzkiego Konkursu otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2019 oraz dyplomy.
Dodatkowo wszyscy laureaci Konkursu na szczeblach powiatowych otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2019 na szczeblu danego powiatu oraz dyplomy.
Spośród laureatów jury rozdzieli nagrody rzeczowe w tym m.in. sprzęt elektroniczny oraz zestawy akcesoriów. Fundatorem nagród dla laureatów jest Stowarzyszenie CIVIS SUM.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są tutaj: http://edukacja-prawna.info.pl/index.php/konkurs-2019

Patronat nad Konkursem objęła Lubuska Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa.

Etap powiatowy Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2019 na obszarze powiatu nowosolskiego jest realizowany przez Stowarzyszenie CIVIS SUM w ramach zadania publicznego powierzonego przez powiat nowosolski pn. “Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie nowosolskim w 2019 r”

Do pobrania: