LIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję LIII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 24 lutego 2023 r., na godz. 09:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie LIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2023. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/303/2022 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego, w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w drodze dojazdowej, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd /PUP/.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd /PZD/. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd /COPOW/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd /DPS/. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości. 
 14. Przyjęcie sprawozdania Starosty Nowosolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego za 2022 rok. 
 15. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2023. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023. 
 17. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok. 
 18. Przyjęcie informacji z realizacji planu pracy Rady Powiatu Nowosolskiego za rok 2022. 
 19. Przyjęcie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowosolskiego za 2022 rok. 
 20. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym. 
 21. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
 22. Sprawy różne. 
 23. Zamknięcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski