LII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję LII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 16 grudnia 2022 r., na godz. 09:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie LII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
  2. Przedstawienie porządku obrad. 
  3. Przyjęcie protokołów z XLIII, L oraz LI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2023. 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2023 – 2035.
  6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok. 
  7. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym. 
  8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
  9. Sprawy różne. 
  10. Zamknięcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski