LI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję LI sesję Rady Powiatu  Nowosolskiego na dzień 25 listopada 2022 r., na godz. 09:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 

Porządek obrad:

 
 1. Otwarcie LI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli za 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022 – 2035.
 10. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski